Chứng khoán
MÃ CK Trần Sàn TC
TNT 7,4 6,6 7,0
Đối tác