Ban lãnh đạo

1.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

 • Ông Nguyễn Gia Long : Chủ tịch Hội đồngquản trị
 • Ông Nguyễn Bá Huấn : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ông Vũ Tuấn Hoàng : Ủy viên
 • Ông Nguyên Gia Minh : Ủy viên
 • Ông Nguyễn Thanh Sang : Ủy viên

2. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC :

 • Ông Lưu Quang Minh : Tổng giám đốc
 • Vũ Tuấn Hoàng: Phó Tổng giám đốc thường trực
 • Ông Nguyễn Bá Huấn: Phó Tổng giám đốc

3. BAN KIỂM SOÁT:

 • Nguyễn Văn Giáp: Trưởng ban
 • Hà Huyền Trang: Ủy viên
 • Trần Thị Trâm: Ủy viên.
Thong ke