Thông điệp Tập đoàn TNT

Monday, 16/10/2017

605 Lượt xem

Thông điệp của Ban lãnh đạo công ty

Chúng tôi không ngừng đổi mới, sáng tạo, chủ động hội nhập quốc tế, sản xuất ra nhiều sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của Thành phố  và công cuộc Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để thực hiện thành công Sứ mạng của mình, Tổng Công ty tập trung phát huy lợi thế năng lực tài chính, quản trị quốc tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, liên kết sức mạnh trong sản xuất và thị trường của các đơn vị thành viên tập trung vào các lĩnh vực: bất động sản, đầu tư, tài chính...
 
Tổng Công ty cam kết thực hiện chính sách chất lượng: Năng động, sáng tạo, đổi mới để phát triển bền vững.

Thong ke